WE LOOK FORWARD
TO HEARING YOUR
STORIES

联系我们SUBMIT FORM

我们期望有机会能与您合作,如有任何疑问请随时与我们联系

Taiwan
台湾台北市士林区天母北路64号9楼

Shanghai
上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦19楼A座

Beijing
北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7楼

Email
getpower@quali-power.com

Phone(China)
+86 15021 337 130
Phone(Taiwan)
+886 939 024 088

我们的场地设备

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7037-1280x1280.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7637-1280x1280.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7040-1280x1280.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7640-1280x1280.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_2162-1280x1280.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_2160-1280x1280.jpg

Copyright by Quali Power. All rights reserved. Design by I Connect