TRULY QUALI-CRAFTED
APPROACHES

WE MIND YOUR
QUALI BUSINESS

方案设计因为每一皆是惟一,皆需量身打造

在Quali Power,我们深知若非抱持高度敏锐、探索真相的决心及细心来聆听、观察、质疑并分析,即便采用再花俏的专业名词包装下的调研方法、再多的大数据左证,充其量也只能让我们看到事物的表像,而非真相!

在Quali Power,我们深信「消费者洞悉」往往是连消费者自身都无法清楚意识、表达的真相。透过针对每一个项目属性量身设计的调研方法,我们深信能帮您更接近消费者,比他们更加了解自己.

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/11226007_edit-1.png

方案设计我们采用的调研方法

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon1.png
焦点小组座谈会
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon2.png
深层访谈
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon3.png
消费者实地跟访
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon4.png
家庭访问
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon5.png
陪伴购物
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/Untitled-2-1.png
民族志
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon7.png
网络志
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon8.png
在线座谈会
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon9.png
在线日记
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon10.png
价值共创工作坊
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon11.png
神秘客访查
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/icon12.png
次级资料研究

Copyright by Quali Power. All rights reserved. Design by I Connect