ABOUT US
QUALI POWER
WE MIND YOUR QUALI BUSINESS

定性研究通常是市场调研的开端,也往往是挖掘消费者洞察最重要的阶段。我们坚信托付给拥有丰富经验、深具创造、分析能力的团队,才能在每一个细微、被视为理所当然的表像背后,挖掘出蕴藏着、可以改变市场现况的巨大能量,进而让品牌发光发热!

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_pic1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_pic2.png

因为每一皆是惟一,皆需量身打造

在Quali Power,我们深知若非抱持高度敏锐、探索真相的决心及细心来聆听、观察、质疑并分析,即便采用再花俏的专业名词包装下的调研方法、再多的大数据左证,充其量也只能让我们看到事物的表像,而非真相!

在Quali Power,我们深信「消费者洞悉」往往是连消费者自身都无法清楚意识、表达的真相。透过针对每一个项目属性量身设计的调研方法,我们深信能帮您更接近消费者,比他们更加了解自己.

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
焦点小组座谈会
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
深层访谈
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
消费者实地跟访
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
家庭访问
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
陪伴购物
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle1.png
民族志
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
网络志
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
在线座谈会
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
在线日记
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
价值共创工作坊
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
神秘客访查
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/home_circle2.png
次级资料研究

OUR WORK
QUALI POWER
WE MIND YOUR QUALI BUSINESS

致力于定性调研,我们的宗旨在于洞悉消费者心态及快速变化的市场环境以协助客户更贴近消费者,不论环境如何变化,皆可端出最能打动人心的产品及服务。

在Quali Power,我们视自己为说故事的人:我们倾听、观察,有时也会举手发问消费者或所有相关的人士。经过沉淀、整理、分析后,我们把这些看起来稀松平常却又相当不同,或是听起来并不相关,但背后却隐藏着某种同构型的故事解释给品牌管理者听。

我们最大的成就感来自于看到最初跟我们分享故事的消费者,在听到客户勾勒出的一个个关于品牌的「故事」或推出的产品后,脸上露出兴奋又满足的笑容!

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/圖層-16-640x505.png

合作伙伴

https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/partner1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/Untitled-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/Untitled-2.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/DBS-logo.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/download-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/partner6.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/star-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/ikea-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/ims-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/eisai-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/wyeth-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/derucci-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/om-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/pfizer-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/統一-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/pernod-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/lb-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/ten-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/hsbc-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/lvmh-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/WILLIAM-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/car-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/mondel-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/02/Untitled-3.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/philips-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/coca-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/pepsi-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/wanin.jpg-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/siemensx-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/sumsung-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/bayyer.jpg-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/hein-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/sun-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/diageo.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/toyto-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2018/03/locci-1.png
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/fidelity.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/ferrero.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/dyson.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/citi.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/OPPO.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/nike.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/moet-hennessy.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/haagen-dazs.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/vivo.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/shisheido.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/rivon.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/richemont.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/carlsberg.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/漢神百貨.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/益富.jpg
https://quali-power.com/wp-content/uploads/2019/10/vw.jpg

Copyright by Quali Power. All rights reserved. Design by I Connect